ANALIZA SPRZEDAŻY

BImetrics oferuje rozwiązania do wielowymiarowej analizy sprzedaży produktów lub usług umożliwiające szczegółową, wieloprzekrojową analizę klientów, cen, usług, produktów, wolumenów w wybranych okresach oraz lokalizacjach.

ANALIZA RENTOWNOŚCI

Raporty dotyczące rentowności przekazują szczegółowe informacje o kosztach, przychodach i osiągniętej marży. Managerowie otrzymują narzędzie do szerokiej analizy osiągniętych wyników, z możliwością oceny efektywności przedsiębiorstwa na poziomie segmentów, produktów lub klientów. Precyzyjna analiza rentowności wskazuje, które obszary należy wzmacniać, a które ograniczać.

CASH MANAGEMENT

BImetrics oferuje rozwiązania umożliwiające zarządzanie pozycją gotówkową przedsiębiorstwa. Na podstawie prognozy cash flow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe, ich poziom, miejsce występowania oraz długość trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań ograniczających ryzyko utraty płynności gotówkowej, lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek. Moduł ten wspiera zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.

KPI management

System daje możliwość równoległego pozyskiwania danych z wielu źródeł wpływających na poziom kluczowych mierników dokonań [KPI], automatycznie je przetwarza, dając obraz bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

Planowanie i monitoring dokonań

Zestawienie poziomu wykonania z założonymi planami daje w rezultacie obraz faktycznej realizacji celów organizacji. BImetrics umożliwia szczegółową analizę odchyleń wykonań od prognozy i pomaga w identyfikacji ich przyczyn. Narzędzie to jest idealne do zarządzania realizacją planów operacyjnych.

SYSTEm premiowania pracowników

Dzięki BImetrics możliwe jest monitorowanie dokonań uczestników pracowniczych programów premiowych. System zbiera informacje o realizacji celów i automatycznie przelicza je na wysokość premii przypadającej na poszczególnych pracowników objętych tym programem.

MBO.it sprawdza się szczególnie tam, gdzie wynik i skuteczność działania pracowników decydują o sukcesie firmy. Wdrożenie modułu skutkuje tym, że indywidualne cele pracowników stają się zbieżne z celami organizacji.

PROGNOZOWANIE Z ANALIZĄ SCENARIUSZY

BImetrics umożliwia prognozowanie przyszłych wyników przedsiębiorstwa w założonych scenariuszach. Przedmiotem prognozy mogą być dowolnie zdefiniowane zmienne, takie jak: wartość sprzedaży, poziom cen rynkowych surowców, wielkość popytu. System pozwala na analizę wpływu wielu czynników ryzyka równocześnie. Każdy scenariusz ma określone prawdopodobieństwo wystąpienia, które łącznie pozwala na wyznaczenie oczekiwanego wyniku.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Podczas gdy analiza scenariuszy przedstawia różne konteksty realizacji prognozy, analiza wrażliwości bada jak bardzo zmiana wartości danego parametru wpływa na wynik. Pozwala to na stworzenie macierzy ryzyka, która prezentuje wyniki skalkulowane w oparciu o zakładaną zmianę danego parametru, przykładowo wielkości popytu na wysokość ceny.

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ WALUTOWĄ

Dzięki HEDGE.fx możliwe jest zarządzanie pozycją walutową przedsiębiorstwa, mające za zadanie ograniczenie ryzyka płynnego kursu walutowego, a tym samym zabezpieczenie źródeł przychodów eksportowych. System monitoruje aktualną ekspozycję walutową, w tym także ekspozycję pozaewidencyjną i Informuje o brakującym zabezpieczeniu [luka walutowa]. HEDGE.fx kalkuluje ryzyko i Podpowiada jaki kontrakt zawrzeć [kierunek, nominał, czas trwania] oraz wycenia wartość godziwą zawartych kontraktów pochodnych.